Biblické hry

Lukáš 18:16

Hry cvíčící paměť


POD ŠÁTKEM

pomůcky:

 • šátek
 • různé maličkosti - Bible, ...viz. podněty níže
 • hodinky se stopakami

 

a) Na stůl se rozloží nejprve 5 a pak postupně více předmětů, nejlépe i několik biblického charakteru, např.: Bible, Biblické příběhy (jiné ne, děti je většinou neznají a soustředily by příliš velkou pozornost na čtení názvu), kazeta, flétna, Strážná věž, traktát (dle dospělosti dětí) a jiné jako např. tužka, pravítko ....

Děti mají na zapamatování asi 10-15 sec, poté se věci zahalí šátkem a každý musí do 1 minuty (dle věku dětí a dle počtu věcí na stole) napsat co viděl.

 

b) Obměna:  (pro pokročilejší děti) : na stůl rozložit několik traktátů, další postup stejný.

 

c) Obměna: (pro pokročilejší děti) kartičky s  nevypsanými verši, tj: 2. Timoteovi 3:16,17 atd. Doporučuji začít maximálně s pěti. Je možné použít kartičky  biblické pexeso. 

 

d) Obměna: Ukázat před studiem, ... rozložené věci na stole a teprve po něm chtít zapsat zapamatované, popř. dvakrát-mezi studiem a na konci, potom porovnat jednotlivé záznamy, prozradí proces zapomínání.

 

e) Obměna: opět něco rozmístit na stůl, dřív než budou smět hráči zapsat pozorované předměty, musí: např.: vyprávět biblický příběh (stačí jeden z nich-v případě, že je tam více dětí) a teprve po vyprávění mohou všichni napsat co viděli. Nebo každý z nich musí říct jeden biblický verš apod. Případně je také dobré aby udělali nějaký úkon: dřepy, oběhnout místnost, domek apod.

 

f) Předložte dětem nějaký biblický rozmanitý obrázek. Po minutovém prohlížení musí zapsat co nejvíce lidí, zvířat, rostlin a dalších věcí.

                                                                     

HÁDANÁ

pomůcky:

 • kartičky s písmeny
 • každé dítě tužku a papír

 

Ukazuj postupně na kartičkách napsaná písmena, které obsahují nějaké biblické jméno. Hráč ať nic nepíše, teprve po zhlédnutí všech písmen  je musí napsat ve stejném pořadí a nakonec z nich složit dané jméno.

 

PŘIDÁVÁNÍ SLOV

Hra minimálně pro dva hráče  (studující a učitel): Řekne se krátká věta a přídávají se k ní slova, každý hráč musí říci větu od začátku a přidat jedno slovo.

Př.: V novém světe se těším na: Noema, (další hráč zopakuje a přidá další jméno).

Tak se věta prodlužuje. Po spletení se vymyslí další věta.

Příklady vět:

V novém světě se těším na: Abela, Rut, ...

Nechtěl bych skončit jako: Sodoma, Gomora, Šalamoun, ...

V Království si pořídím: slona, tygra, ...

 

SLOVNÍ HRÁTKY

pomůcky:

 • Bible nebo Příběhy
 • tužky, papíry dle počtu hráčů

 

Bible nebo Příběhy budou kolovat a každý, kdo ji dostane do rukou musí říct nějaké slovo logicky navazující na předchozí poslední slovo. Nakonec si děti sednou a snaží se napsat všechna vyřčená slova. Když to hraje méně lidí, mohou si určit kolik kol bude kniha kolovat.

Příklad: První (učitel) řekne: duchovní

druhý převezme knihu a poví třeba: kniha

třetí převezme knihu a řekne: skříň   

čtvrtý: hnědá

 

PŘIPOMÍNANÁ

Hra se zahájí tím, že první řekne například:

„ Naše sezení mi připomíná shromáždění“

Druhý řekne:

„Shromáždění mi připomíná Boha“

Další třeba poví:

„Bůh mi připomíná jméno Jehova.“

„Jehova mi připomíná Bibli.“

 

V jedné chvíli řekne vedoucí dost a hráč, který je na řadě musí putování obráceným směrem. V našem příkladu by řekl:

„Bible mi připomíná Jehovu.“

„Jehova mi připomíná Boha.“

atd.

 


KDO JSEM, PROČ TU JSEM, KAM PŮJDU

pomůcky:

 • kartičky s bibl. jmény dle počtu zúčastněných

 

Hráči si vylosují jedno biblické jméno a sedí na svých místech. Dva jiní hráči (nebo organizátoři) je obejdou a každému něco zašeptají do ucha. První bude šeptat věty ve smyslu, proč přišel (např.: Přišel jsem, abych se seznámil s Mojžíšem nebo abych postavil archu, ...) -každému hráči jiný důvod. Druhý každému pošeptá větu (vždy jinou) ve smyslu, kam se chystá (Odsud půjdu kázat dům od domu, podívat se do zaslíbené země,...) . Po obejití všech zúčastněných hráčů se postupně zvedají a představují se svým přiděleným jménem a opakují dvě věty, které mu byly pošeptány. Nejsou předem domluveni, komu se co pošeptá, jen si rozdělí kdo bude mluvit o přítomnosti a kdo o budoucnosti jednání. 

Př.: „Jmenuji se Izák, přišel jsem, abych postavil archu a až odejdu půjdu kázat dům od domu.

 

 

PŘESNOST

Pomůcky:

 • pro každého tužku a papír
 • kartu s textem-viz. zadání
 • něco na přichycení textu-dle podmínek, potřeb atd.

 

Někam přidělejte tabulku s napsaným povídáním - výňatek z časopisů apod. Asi 10 metrů od ní vyznačte startovní čáru, kde si hráči ponechají psací potřeby (na zemi, stole-musel by být hned u čáry daný tak, aby byl pro všechny stejně dostupný). Každý má za úkol napsat co nejrychleji a především co nejpřesněji znění textu. Zapisovat mohou až po navrácení ke startovní čáře. Tzn. musí si vtisknout do paměti určitý úsek textu, jít jej zapsat a pak se opět vrátit, zapamatovat další kousek, atd. Konečný výsledek by neměl mít chyby, přehozená slova apod. Měl by prostě co nejvěryhodněji odpovídat danému textu.

 

Př. délky textu:

Bůh nestvořil lidi pro to, aby trpěli. Naopak obdařil první lidskou dvojici, Adama a Evu, dokonalou myslí a dokonalým tělem, připravil nádhernou zahradu, která byla jejich domovem, a dal jim práci, jež měla smysl a mohla jim přinášet uspokojení. (1. Mojžíšova 1:27, 28, 31; 2:8) Jejich trvalé štěstí však záviselo na tom, zda budou uznávat Boží vládu a také jeho právo rozhodovat, co je dobré a co špatné. Toto Boží výsadní právo představoval strom označený jako „strom poznání dobrého a špatného“. (1. Mojžíšova 2:17) Kdyby Adam s Evou uposlechli Boží příkaz a nejedli z tohoto stromu, dali by tím najevo, že jsou podřízeni Bohu.

 

 

PŘESEDANÁ

Minimální počet hráčů by měl být asi 6. Níže uvádím variantu pro případ, že je více jak 15 dětí. Každý bude pro tu dobu pojmenován nějakým biblickým jménem (v případě společenství zaměřeným na určitou dobu se snažte používat jména postav z daného období). Jeden odchází za dveře, ale před tím si asi minutu snaží zafixovat kdo kde sedí. Za jeho nepřítomnosti si dva hráči vyměmí místa, příchozí má za úkol poznat, kdo si přesedl a musí použít přidělená bibl. jména.

 

Např.: "Nyní si vyměnila místo Rebeka s Izákem."

Hráči se obněňují.

 

Varianta pro případ, že je více jak 15 dětí:

a) rozdělí se na několik družstev a každé hraje samostatně

 

b) měnících se je asi 12, ostatní se střídají za dveře

 

 

NAJDI ZMĚNU

V místnosti se rozloží biblické předměty, hráči budou vyzváni aby si vše důkladně prohlédli a všichni odejdou za dveře. Provedete změny jako: výměna předmětů, zmizení předmětu, otevřená Bible ze zavřené ap. Pak zavoláte hráče zpátky a vyzvete je, aby každý samostatně zapsal na papír provedené změny.

 

 

TABULE

Na tabuli se napíše asi 10 bibl. jmen (hor, měst, ...) (v případě společenství zaměřeným na určitou dobu se snažte používat jména postav z daného období) Hráči se snaží vštípit si je do paměti, pak provede vedoucí změny - dvě až tři přejmenuje. Úkolem je zapsat původní jména.Web zahájil svoji činnost 28.11. 2016


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Optimalizace webu