Biblické hry

Lukáš 18:16

Hádanky

Hádanky, zaměřené především na logické smýšlení. Správnou odpověď získáte pod každou hádankou.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. série

Jak je známo, svědkové Jehovovi jsou poctiví a pravdomluvní lidé. Dejme tomu, že v jednom městě žijí pouze oni a lidé, kteří stále lžou.

 

 

1) Přijedete do tohoto města a chcete vědět kdo z těch dvou (A a B), které jste potkal je Svědek. Je jím jen jeden z nich. Muž A prohlásí: „Aspoň jeden z nás je lhář.“ Kdo je kdo?

    
Dejme tomu, že A je lhář. Pak výrok „Aspoň jeden z nás je lhář“ by byl lživý, a oba dva by byli Svědkové, což není možné, protože kdyby A byl lhář, musel by být také Svědek. Jeho věta je tedy pravdivá a aspoň, jeden z nich je opravdu lhář. Protože A je Svědek, tudíž lhářem je B.

 

2) Tentokráte se setkáte se třemi osobami. Zeptáte se jich: „Kolik je mezi vámi svědků?“

A odpoví, ale není mu rozumět. Položíte otázku B: „Co řekl A?“ 

B odpoví: „A říkal, že je mezi námi jediný svědek.“ Nato řekne 

C: „Nevěřte B, ten lže!“ Co jsou B a C?

    
V případě, že B má pravdu a je mezi nimi jen jeden Svědek, tak by to byl on nebo A, protože vlastně dle něj oba mluvili pravdu. A odpověděl nesrozumitelně pravdivě a B po něm pravdu opakoval, pak by ovšem výrok byl lživý, protože jsou dva Svědkové. Na druhé straně kdyby A byl lhář, pak by mezi nimi byl jediný Svědek, ovšem to by A jakožto lhář nemohl pronést pravdivá slova. Tudíž B lhal a jsou mezi nimi Svědkové dva. B je tedy lhář a C a A Svědkové.

 

3) Jsou opět tři. Každý z nich je buď Svědek, nebo lhář. A a B prohlásí:

A: Všichni jsme lháři.

B: Právě jeden z nás je svědek.

Co jsou A, B a C?

    
A musí být samozřejmě lhář, protože kdyby byl Svědek, věta, že jsou všichni lháři by byla pravdivá, tudíž i on sám by byl lhář a to není možné. Z toho vyplývá, že když on je lhář, musí být, dle vyřčených slov, mezi nimi alespoň jeden Svědek. Jestliže by byl B lhář, pak jeho výrok není pravdivý, a to není možné, protože jsme si vysvětlili, že všichni lháři být nemohou, takže B má pravdu a je Svědek. Teď víme, že A je lhář a B Svědek, ale co je C? Protože je B Svědek, mluvil pravdu a je mezi nimi pouze jeden Svědek, takže C je lhář.

 

4) Jdete kolem jednoho člověka, který střílí do terče. Nemůžete si vzpomenout, jestli se jmenuje Jiří nebo Mirek, tak se jej na jméno zeptáte. Odpoví: Mirek. Jak se jmenuje?

    
Omlouvám se-chyták: viděli jste Svědka někdy střílet? Byl to lhář. Jmenuje se tedy Jiří.


2. série

Tentokráte se vypravíme do města, kde jsou svědkové, lháři a normální lidi, ti někdy lžou a někdy mluví pravdu.

 

1) Jsou tři lidi: A,B, a C. Jeden z nich je normální, jeden Svědek a jeden lhář. Zjistíte dle výroků, který je který?

A: Já jsem normální.

B: To je pravda.

C: Já nejsem normální.

    
U osoby A můžeme rovnou vyloučit, že je Svědek, protože by lhal. Takže je buď lhář, nebo normální. Kdyby byl normální, pak B mluví pravdu a je Svědek. Na C by zbýval pouze lhář, a ten to být nemůže, jelikož by mluvil pravdu, on opravdu není normální. Takže A je lhář. Jestliže A je lhář, pak B také lže, protože mu přitakává, je tedy normální a zrovna lže. C je tedy Svědek.

                                                                             3. série


Apoštol Pavel nás vybízí k tomu, aby křesťané ‚vstupovali do manželství v Pánu‘; to je v souladu se zvykem Božích ctitelů starověku - uzavírat manželství pouze s těmi, kdo také jsou pravými Božími ctiteli. Jsme stále ve městě, kde žijí svědkové, normální a lháři. Normální si může vzít normálního i lháře. Jestliže si ovšem vezme normálního, pak může a nemusí lhát, jestliže si vezme lháře, pak musí mluvit pravdu. Rozeznáte manželské páry?

 

1)

Pan A: Pan B je svědek.

Paní A: Můj manžel lže.

Paní B: Můj manžel není svědek.

    
Především, kdyby pan A mluvil pravdu, pak paní B musí být také Svědek a nemohla by tedy jakožto pravdomluvná osoba o svém manželovi prohlásit, že jím není. Pan B tudíž Svědek není. To znamená, že pan A lže, paní A mluví pravdu a paní B mluví také pravdu. Kdo je kdo? Pan A je tedy buď lhář nebo normální a zrovna lže, protože má manželku normální, která mluví pravdu. U druhého páru je to stejné. Paní je normální a pán je lhář nebo také normální. Žádný manželský pár není z řad Svědků.

 

 4. série

Nyní zkusme hledat následovníky Ježíše Krista. Každé náboženství o sobě říká, že je pravdivé. Zkuste najít ovšem to pravé.

 

1) Pravé náboženství mluví samozřejmě pravdu. Ty další dvě buď obě lžou, nebo lže jen jedno. 

A: Pravé náboženství není u B.

B: Pravé náboženství není zde.

C: Pravé náboženství je zde.

    
Kdyby bylo pravé náboženství C, pak by všechny tři výroky byly pravdivé, což nejde. V případě, že by pravé náboženství bylo B, potom by byly všechny výroky lživé, což je v rozporu s pravdomluvností pravého náboženství. Zbývá nám, že následovníci Ježíše Krista jsou A, ti mluví pravdu, B také a třetí je lživé falešné náboženství.

 

2) Zkusme jej nyní najít dle světských ukazatelů, nanejvýš jeden z nich může být pravdivý. 

A: Pravé náboženství je tímto směrem

B: Pravé náboženství není tímto směrem

C: Pravé náboženství není směrem A

    

 

5. obrázkové hádanky


Petr našel při uklízení 4 předměty: lupu, učitelskou čepici, puzzle a magnetku, na které byly zobrazené stopy. Když se zamyslel, zjistil, že předměty jsou symbolické a znázorňují cestu k Pravdě. Jak jednotlivé předměty souvisí s 5 obrázky? 


  
    
(Peťo je kučeravý,ryšavý)
Lupa-keď hľadal Peťo Pravdu, bolo potrebné,aby iný brat mu vydal svedectvo.
Učiteľská čiapka - keď študoval Bibliu s Bratom a chodil na zhroamždenie sa učil Biblické pravdy.
Puzzle - informácie si skladal do ucelených celkov, jedným z nich bolo,že mužom sa dlhé vlasy nehodia(čže zhromaždenie a študium)
Šľapaje už asi netreba objasňovať, keďže sa to píše v Biblií (obrázok kde zvestuje už samotný Peťo a krst)Web zahájil svoji činnost 28.11. 2016


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Optimalizace webu